Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in onze privacy policy.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Impact Speakers: Impact Speakers (Universal Impact V.O.F.), gevestigd te Ieperstraat 77, 8980 Zonnebeke, en met KBO nummer BE 0795 771 172.

1.2 Dienstverlener: Svetlana Stepanova en Filip Plompen, oprichters van Impact Speakers.

1.3 Klant: De partij die bij Impact Speakers diensten afneemt.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen Impact Speakers en de Klant, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken.

1.5 Dienstverlening: De diensten die Impact Speakers aan de Klant levert, variërend van kleine verkoop (bijv. flyers, banners) tot grote projecten zoals branding en rebranding.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken wezenlijk deel uit van alle offertes, inschrijvingen, overeenkomsten en facturen en zijn van toepassing op alle diensten. In geval van tegenstrijdigheden gelden de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden bij het aangaan van de overeenkomst ter kennis gebracht aan de Klant en staan vermeld op de website www.impactspeakers.eu en op de achterzijde van de facturen.

2.3 De Klant verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij voor het aangaan van enige verbintenis met Impact Speakers op de hoogte is gebracht van deze Algemene Voorwaarden en deze heeft aanvaard, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing wanneer deze door Impact Speakers schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Annulering van afspraken

3.1 Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1.1 Overeenkomsten tussen Impact Speakers en de Klant komen tot stand op de dag van schriftelijke aanvaarding door Impact Speakers van de inschrijving of Overeenkomst door de Klant. Schriftelijke aanvaarding kan via e-mail, digitale inschrijving of een ondertekend contract plaatsvinden.

3.2 Annulering door de Klant

3.2.1 Bij annulering door de Klant vóór de (eerste) dienstlevering, behoudt Impact Speakers het recht om een schadeloosstelling van 15% van de totale som van de Overeenkomst te factureren.

3.2.2 Bij annulering door de Klant na de (eerste) dienstlevering, zal de Klant aansprakelijk zijn voor een schadeloosstelling van 15% van de totale som van de Overeenkomst, plus het aantal gepresteerde en al geleverde uren samen met eventueel al gemaakte kosten. Deze kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, personeelskosten, materiaalkosten, en andere directe en indirecte kosten die door Impact Speakers zijn gemaakt.

3.2.3 De schadeloosstelling zoals beschreven in artikel 3.2.1 en 3.2.2 wordt binnen 14 dagen na annulering gefactureerd en dient door de Klant binnen 30 dagen te worden voldaan.

3.3 Beëindiging bij niet-nakoming

3.3.1 Impact Speakers behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen bij niet-nakoming door de Klant van de verplichtingen onder deze Overeenkomst. In een dergelijk geval treedt artikel 3.2 in werking en worden de daar beschreven schadeloosstellingen van kracht.

3.4 Overmacht

3.4.1 Bij overmacht aan de zijde van Impact Speakers, zoals gedefinieerd in Artikel 5, zal Impact Speakers zo snel mogelijk contact opnemen met de Klant om de Dienstverlening te verplaatsen naar een later tijdstip. Impact Speakers zal redelijke inspanningen leveren om een passende alternatieve datum te vinden.

3.4.2 In geval van overmacht aan de zijde van de Klant, blijft de Klant aansprakelijk voor de betaling van alle tot op dat moment geleverde diensten en gemaakte kosten door Impact Speakers.

3.5 Annulering door Impact Speakers

3.5.1 Impact Speakers heeft het recht om de Dienstverlening te annuleren bij:

  • Niet-nakoming van afspraken door de Klant;
  • Onrespectvol gedrag van de Klant of diens vertegenwoordigers;
  • Pesterijen of andere vormen van ongepaste communicatie of gedrag door de Klant;
  • Handelingen of nalatigheden van de Klant die schade toebrengen aan de reputatie of het bedrijf van Impact Speakers;
  • Andere omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door Impact Speakers op een redelijke wijze onmogelijk maken.

In een dergelijk geval treedt artikel 3.2 in werking en worden de daar beschreven schadeloosstellingen van kracht. Impact Speakers is in geen geval aansprakelijk voor enige schadevergoeding ten aanzien van de Klant bij annulering van de Dienstverlening zoals beschreven in dit artikel.

3.5.2 Impact Speakers is in geen geval aansprakelijk voor enige schadevergoeding ten aanzien van de Klant bij annulering van de Dienstverlening zoals beschreven in artikel 3.5.1. De Klant blijft verplicht om alle tot op dat moment geleverde diensten en gemaakte kosten door Impact Speakers te vergoeden.

Artikel 4 Overdracht

4.1 Algemene Voorwaarden voor overdracht

4.1.1 Inschrijvingen kunnen worden overgedragen aan een derde partij na voorafgaande schriftelijke communicatie en goedkeuring door Impact Speakers. Overdracht is alleen mogelijk voor losse ticketverkoop voor bijvoorbeeld een event, seminar of workshop.

4.2 Procedure voor overdracht

4.2.1 De Klant dient een schriftelijk verzoek tot overdracht in te dienen bij Impact Speakers, inclusief de naam en contactgegevens van de voorgestelde derde partij. Dit verzoek moet ten minste 14 dagen vóór het betreffende event, seminar of workshop worden ingediend.

4.2.2 Impact Speakers zal het verzoek tot overdracht binnen 7 dagen na ontvangst beoordelen en schriftelijk bevestigen of afwijzen. Impact Speakers behoudt zich het recht voor om een verzoek tot overdracht zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

4.3 Voorwaarden en beperkingen

4.3.1 De overdracht is alleen geldig na schriftelijke goedkeuring door Impact Speakers. Zonder deze goedkeuring blijft de oorspronkelijke Klant verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

4.3.2 De derde partij dient akkoord te gaan met alle voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit de oorspronkelijke Overeenkomst. De oorspronkelijke Klant blijft aansprakelijk voor de naleving van de Overeenkomst totdat de overdracht formeel is bevestigd door Impact Speakers.

4.3.3 Overdracht van inschrijvingen is niet toegestaan voor op maat gemaakte diensten, langdurige projecten, of andere specifieke diensten die door Impact Speakers worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

4.4 Kosten en vergoedingen

4.4.1 Impact Speakers behoudt zich het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen voor het verwerken van een overdracht. Deze kosten worden aan de oorspronkelijke Klant gefactureerd en dienen te worden voldaan voordat de overdracht wordt bevestigd.

4.4.2 Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de overdracht, zoals wijzigingskosten voor tickets of andere administratieve aanpassingen, zijn voor rekening van de oorspronkelijke Klant.

4.5 Aansprakelijkheid

4.5.1 Impact Speakers is niet aansprakelijk voor enige schade, kosten of verliezen die voortvloeien uit de overdracht van inschrijvingen aan een derde partij. De oorspronkelijke Klant blijft verantwoordelijk voor alle verplichtingen uit de Overeenkomst tot het moment dat de overdracht formeel is bevestigd door Impact Speakers.

4.5.2 In geval van geschillen tussen de oorspronkelijke Klant en de derde partij, blijft de oorspronkelijke Klant aansprakelijk jegens Impact Speakers voor de nakoming van alle verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Algemeen

5.1.1 Overmacht verwijst naar omstandigheden buiten de redelijke controle van de betrokken partij die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen.

5.1.2 Voorbeelden van overmacht zijn, maar zijn niet beperkt tot, medische noodgevallen, epidemieën, pandemieën, technische storingen, weersomstandigheden, brand, stakingen, oorlog, oproer, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, fouten te wijten aan derden, beperkende overheidsmaatregelen, en andere omstandigheden buiten de wil van de betrokken partij.

5.2 Verplichtingen en aansprakelijkheid van Impact Speakers

5.2.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen van Impact Speakers opgeschort. Impact Speakers zal zo snel mogelijk contact opnemen met de Klant om de situatie te bespreken en een mogelijke herplanning van de dienstverlening te overwegen.

5.2.2 Indien de overmacht langer dan zes weken duurt, heeft Impact Speakers het recht om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat Impact Speakers tot enige vorm van schadevergoeding verplicht is.

5.2.3 Impact Speakers is in geen geval aansprakelijk voor enige schade, kosten of verliezen die voortvloeien uit een situatie van overmacht, noch voor enige indirecte of gevolgschade, waaronder gederfde winst.

5.2.4 Impact Speakers behoudt zich het recht voor om alle reeds gemaakte kosten en geleverde diensten tot het moment van de overmacht in rekening te brengen bij de Klant.

5.3 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Klant

5.3.1 In geval van overmacht aan de zijde van de Klant, blijft de Klant verplicht om alle reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten door Impact Speakers te vergoeden.

5.3.2 De Klant dient Impact Speakers zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over de overmachtsituatie, met vermelding van de aard van de overmacht en de verwachte duur.

5.3.3 Indien de overmacht langer dan zes weken duurt, heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, met dien verstande dat de Klant verplicht is om te betalen voor de reeds door Impact Speakers geleverde diensten en gemaakte kosten.

5.3.4 De Klant is aansprakelijk voor alle operationele kosten en andere bijkomende kosten die voortvloeien uit de overmachtsituatie aan zijn zijde, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.4 Operationele continuïteit

5.4.1 Impact Speakers zal redelijke inspanningen leveren om de operationele continuïteit te waarborgen tijdens een situatie van overmacht, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt en niet leidt tot onredelijke extra kosten of risico’s.

5.4.2 De Klant is verantwoordelijk voor het treffen van adequate maatregelen om de gevolgen van een overmachtsituatie op zijn operationele activiteiten te beperken.

5.4.3 Beide partijen zullen redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van een overmachtssituatie te minimaliseren en de dienstverlening zo snel mogelijk te hervatten zodra de omstandigheden dit toelaten.

Artikel 6 Prijs – Betaling

6.1 Toepasselijke prijzen

6.1.1 De toepasselijke prijzen voor de Dienstverlening zijn de prijzen die vermeld staan op de op het moment van facturering geldende prijslijsten van Impact Speakers. Impact Speakers behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden van tevoren schriftelijk aan de Klant medegedeeld.

6.2 Voorschot en betaling

6.2.1 Na ondertekening of aanvaarding van de Overeenkomst dient de Klant een afgesproken voorschot van het totale bedrag te betalen, tenzij anders overeengekomen. In bepaalde gevallen kan worden overeengekomen dat de Klant het volledige bedrag vooraf betaalt.

6.2.2 Het bedrag dient binnen 8 kalenderdagen na de datum van de ondertekening of aanvaarding van de Overeenkomst te worden voldaan.

6.3 Totstandkoming van de Overeenkomst

6.3.1 De Overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke (per e-mail) aanvaarding door Impact Speakers en de Klant. Impact Speakers behoudt zich het recht voor om een inschrijving of overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.

6.4 Bevestiging of weigering

6.4.1 De Klant ontvangt na ondertekening of aanvaarding van de Overeenkomst een schriftelijke bevestiging of weigering van de inschrijving of Overeenkomst. Bij weigering zal het reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen aan de Klant worden teruggestort.

6.5 Facturering en betalingsvoorwaarden

6.5.1 Bij aanvaarding van de inschrijving of Overeenkomst ontvangt de Klant een factuur voor het totale overeengekomen bedrag. Het saldo van de factuur dient uiterlijk 8 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.5.2 Alle betalingen dienen te worden voldaan in euro’s, tenzij anders overeengekomen, en zonder enige aftrek, verrekening of opschorting.

6.6 Niet-tijdige betaling

6.6.1 Bij niet-tijdige betaling is Impact Speakers bevoegd om de Dienstverlening op te schorten of te annuleren totdat volledige betaling is ontvangen. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit de opschorting of annulering zijn voor rekening van de Klant.

6.6.2 Bovendien zijn bij niet-tijdige betaling door de Klant, vanaf de vervaldatum van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd over het openstaande bedrag. Deze verwijlintresten worden berekend tegen de wettelijke rentevoet, vermeerderd met 10%.

6.7 Forfaitaire kosten bij niet-betaling

6.7.1 Indien facturen na hun vervaldatum onbetaald blijven, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van €125. Dit komt bovenop de verschuldigde verwijlintresten.

6.8 Vroegtijdige stopzetting door de Klant

6.8.1 Bij vroegtijdige stopzetting van de Dienstverlening door de Klant, wordt het vooruitbetaalde bedrag niet terugbetaald. Daarnaast behoudt Impact Speakers zich het recht voor om een bijkomende vergoeding te eisen voor alle gemaakte kosten in verband met de geplande dienstverlening, alsmede een volledige betaling voor de reeds genoten diensten.

6.9 Herroepingsrecht voor consumenten

6.9.1 De Klant-consument heeft een herroepingsrecht van 14 dagen voor overeenkomsten die via de website van Impact Speakers of op andere wijze op afstand zijn gesloten. Dit herroepingsrecht moet worden uitgeoefend via een ondubbelzinnige verklaring of via het formulier opgenomen als bijlage 2 bij boek VI WER of op herroepingsformulier.

6.9.2 Indien de Dienstverlening tijdens de termijn van 14 dagen voor de herroeping is gestart, moet de Klant-consument een evenredig bedrag betalen voor de reeds geleverde diensten op het moment dat de herroeping wordt ingeroepen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Inspanningsverbintenis

7.1.1 De Klant erkent en aanvaardt dat elke opdracht van Impact Speakers een inspannings- en geen resultaatsverbintenis is. Impact Speakers zal zich naar beste kunnen inspannen om de overeengekomen diensten te verlenen, maar kan geen specifiek resultaat garanderen.

7.2 Beperking van aansprakelijkheid

7.2.1 Impact Speakers sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, verlies of kosten die direct of indirect voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door Impact Speakers.

7.2.2 Indien Impact Speakers toch aansprakelijk wordt geacht voor enige schade, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Impact Speakers wordt uitbetaald. Indien geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende opdracht.

7.3 Uitsluiting van indirecte schade

7.3.1 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, verlies van gegevens en alle andere vormen van indirecte schade, is te allen tijde uitgesloten.

7.3.2 De Klant vrijwaart Impact Speakers tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Impact Speakers.

7.4 Aansprakelijkheid van de Klant

7.4.1 De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van alle benodigde informatie, materialen en medewerking die Impact Speakers nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Impact Speakers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Klant.

7.4.2 De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Impact Speakers lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant onder de overeenkomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade als gevolg van vertragingen, onjuiste informatie of niet-nakoming van verplichtingen door de Klant.

7.5 Overmacht

7.5.1 In geval van overmacht, zoals beschreven in Artikel 5, is Impact Speakers niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de opschorting of annulering van de dienstverlening.

7.6 Verjaring

7.6.1 Elke rechtsvordering van de Klant jegens Impact Speakers vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de vordering binnen deze termijn schriftelijk aan Impact Speakers kenbaar is gemaakt.

Artikel 8 Privacy beleid

8.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

8.1.1 Impact Speakers verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU 2016/679) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

8.2 Doeleinden van Gegevensverwerking

8.2.1 Impact Speakers verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomst;

Communicatie met de Klant;

Facturering en administratie;

Verbetering van diensten;

Marketingdoeleinden, mits de Klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

8.3 Rechten van de Klant

8.3.1 De Klant heeft het recht om toegang te vragen tot zijn/haar persoonsgegevens, en om rectificatie of verwijdering van deze gegevens te vragen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

8.3.2 De Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

8.3.3 De Klant heeft het recht om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken in de gevallen zoals bepaald door de AVG.

8.3.4 De Klant heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat hij/zij de verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm kan verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kan overdragen.

8.4 Beveiliging van persoonsgegevens

8.4.1 Impact Speakers neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8.4.2 Alleen geautoriseerd personeel van Impact Speakers heeft toegang tot persoonsgegevens, en zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

8.5 Delen van persoonsgegevens

8.5.1 Impact Speakers deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien Impact Speakers wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken of bij schriftelijk of mondeling akkoord van de Klant.

8.5.2 Indien persoonsgegevens worden gedeeld met derden voor de uitvoering van de overeenkomst, zorgt Impact Speakers ervoor dat deze derden voldoende maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen.

8.6 Bewaartermijn

8.6.1 Impact Speakers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten.

8.7 Klachten

8.7.1 Indien de Klant van mening is dat zijn/haar rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn geschonden, heeft de Klant het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

8.8 Wijzigingen in het Privacy beleid

8.8.1 Impact Speakers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Impact Speakers (www.impactspeakers.eu) en treden in werking 30 dagen na publicatie.

8.9 Contactinformatie

8.9.1 Voor vragen over het privacybeleid of de verwerking van persoonsgegevens, kan de Klant contact opnemen met Impact Speakers via de volgende contactgegevens:

E-mail: info@impactspeakers.eu

Postadres: Ieperstraat 77, 8980 Zonnebeke, België

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Toepasselijk recht

9.1.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Dit geldt ook indien de Klant buiten België gevestigd is of de dienstverlening buiten België plaatsvindt.

9.2 Minnelijke oplossing

9.2.1 Partijen verplichten zich ertoe om in geval van geschillen eerst te streven naar een minnelijke oplossing. Dit houdt in dat partijen te goeder trouw zullen onderhandelen om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen, voordat juridische stappen worden ondernomen.

9.2.2 Indien een minnelijke oplossing niet binnen 30 dagen wordt bereikt, kunnen partijen het geschil voorleggen aan mediation, waarbij een neutrale derde partij zal proberen te bemiddelen om tot een oplossing te komen. De kosten van de mediator worden gelijkelijk verdeeld tussen beide partijen, tenzij anders overeengekomen.

9.3 Bevoegde rechtbank

9.3.1 Indien het geschil niet via minnelijke schikking of mediation kan worden opgelost, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, worden beslecht door de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Ieper.

9.3.2 Partijen komen overeen dat de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Ieper exclusief bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen, behoudens dwingend rechtelijke bepalingen die een andere rechtbank bevoegd verklaren.

9.4 Forumbeding

9.4.1 Voor zover wettelijk toegestaan, doen partijen afstand van hun recht om geschillen aanhangig te maken bij een andere rechtbank dan die welke in artikel 9.3 is vermeld. Dit forumbeding is van toepassing op alle rechtsvorderingen, inclusief vorderingen in kort geding en voorlopige maatregelen.

9.5 Toepasselijkheid van internationale verdragen

9.5.1 Voor zover van toepassing, sluit de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitdrukkelijk uit op deze Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Eventuele andere internationale verdragen waarvan de toepasselijkheid kan worden uitgesloten, zijn eveneens uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

9.6 Geschillenregeling voor consumenten

9.6.1 Indien de Klant een consument is, heeft hij/zij ook het recht om een geschil voor te leggen aan het Online Dispute Resolution (ODR) platform van de Europese Commissie, dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 10 Nietigheid

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 11 Specifieke bepalingen voor projecten

11.1 Wijzigingen in het Project

11.1.1 Eventuele wijzigingen in de scope, planning of specificaties van het project dienen schriftelijk te worden vastgelegd en goedgekeurd door beide partijen. Deze wijzigingen kunnen extra kosten en tijd met zich meebrengen.

11.1.2 Impact Speakers zal de Klant tijdig informeren over de mogelijke impact van de voorgestelde wijzigingen op de kosten en de planning van het project.

11.1.3 Wijzigingen worden pas doorgevoerd na schriftelijke goedkeuring door de Klant van de aangepaste voorwaarden, inclusief eventuele extra kosten.

Artikel 12 Specifieke bepalingen voor kleine verkoop

12.1 Levertijden en Voorwaarden

12.1.1 Voor kleine verkoop zoals flyers, banners en visitekaartjes, gelden de vooraf afgesproken levertijden. Deze levertijden zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen en drukte bij de leverancier.

12.1.2 Impact Speakers zal redelijke inspanningen leveren om de producten binnen de vermelde levertijden te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen buiten haar redelijke controle.

12.2 Betaling

12.2.1 De betaling voor kleine verkoop dient volledig te zijn voldaan voorafgaand aan de levering van de producten. Impact Speakers zal pas overgaan tot productie en levering van de producten na ontvangst van de volledige betaling tenzij anders afgesproken.

12.2.2 Betalingen dienen te worden voldaan via de door Impact Speakers geaccepteerde betaalmethoden, zoals vermeld op de website of in de factuur.

12.3 Annulering en restitutie

12.3.1 Bij annulering van de bestelling door de Klant na bevestiging van de bestelling door Impact Speakers, is geen restitutie mogelijk. De Klant blijft aansprakelijk voor de volledige betaling van de bestelling.

12.3.2 Impact Speakers behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren indien de Klant niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen. In een dergelijk geval zal Impact Speakers, naar eigen goeddunken, bepalen of een gedeeltelijke of volledige restitutie mogelijk is.

12.4 Kwaliteit en garantie

12.4.1 Impact Speakers streeft ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren. Indien de geleverde producten niet aan de specificaties voldoen zoals overeengekomen, dient de Klant binnen 7 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk een klacht in te dienen.

12.4.2 Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal Impact Speakers naar eigen goeddunken de producten herstellen, vervangen of een gedeeltelijke of volledige restitutie verstrekken.

12.4.3 Kleine afwijkingen in kleur, formaat of materiaal die binnen de gangbare toleranties vallen, kunnen geen aanleiding geven tot klachten of aansprakelijkheid van Impact Speakers. Dit geldt evenmin voor fouten die door de klant zelf werden doorgegeven.

12.5 Levering en risico

12.5.1 De levering van de producten geschiedt op het door de Klant opgegeven afleveradres. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

12.5.2 Indien de Klant niet in staat is de producten in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip en plaats, behoudt Impact Speakers zich het recht voor om de producten op kosten van de Klant op te slaan totdat levering mogelijk is.

12.6 Aansprakelijkheid

12.6.1 Impact Speakers is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, of winstderving die voortvloeit uit de levering of het gebruik van de geleverde producten.

12.6.2 De aansprakelijkheid van Impact Speakers is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende bestelling.

Artikel 13 Klachten en geschillen

13.1 Melding van klachten

13.1.1 Klachten over de geleverde diensten of producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld via e-mail (info@impactspeakers.eu) of aangetekende brief aan Impact Speakers, Ieperstraat 77, 8980 Zonnebeke, België.

13.1.2 De klacht dient een duidelijke en gedetailleerde omschrijving van de geconstateerde gebreken of tekortkomingen te bevatten, evenals relevante bewijsstukken, zoals foto’s of documenten die de klacht ondersteunen.

13.2 Behandeling van klachten

13.2.1 Impact Speakers zal de klacht na ontvangst onderzoeken en binnen 14 dagen een schriftelijke reactie geven aan de Klant. Indien meer tijd nodig is voor het onderzoek, zal Impact Speakers de Klant hiervan binnen de initiële 14 dagen op de hoogte stellen en een indicatie geven van wanneer de Klant een definitief antwoord kan verwachten.

13.2.2 Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal Impact Speakers de nodige stappen ondernemen om de situatie te verhelpen. Deze stappen kunnen, naar goeddunken van Impact Speakers, omvatten: herstel van de geleverde diensten of producten, vervanging van de producten, of een gedeeltelijke of volledige restitutie van de betaalde bedragen.

13.3 Verantwoordelijkheid van de Klant

13.3.1 Indien de Klant verkeerde of onvolledige informatie heeft verstrekt of akkoord heeft gegeven die heeft geleid tot de klacht (bijvoorbeeld schrijffouten, verkeerd adres, onjuiste specificaties), kan Impact Speakers hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. In dergelijke gevallen blijft de Klant verantwoordelijk voor de volledige betaling van de geleverde diensten of producten en eventuele extra kosten die voortvloeien uit de correctie van de fout.

13.3.2 De Klant dient alle redelijke inspanningen te leveren om Impact Speakers tijdig van correcte en volledige informatie te voorzien om de dienstverlening naar behoren uit te voeren.

13.4 Geschillenbeslechting

13.4.1 Indien de Klant en Impact Speakers niet tot een minnelijke oplossing kunnen komen, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, worden beslecht overeenkomstig Artikel 9 (Toepasselijk recht en geschillen) van deze Algemene Voorwaarden.

13.4.2 Partijen zullen eerst trachten geschillen op te lossen door middel van mediation, zoals beschreven in Artikel 9.2. Indien mediation niet slaagt, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Ieper.

13.5 Uitsluiting van aansprakelijkheid

13.5.1 Impact Speakers is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, of winstderving die voortvloeit uit de geleverde diensten of producten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

13.5.2 De aansprakelijkheid van Impact Speakers is in alle gevallen beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende geleverde diensten of producten.

Pin It on Pinterest

Share This